Công nghệ Mạng viễn thông

Bài thuyết trình

03/05/2018

Thực hiện bởi nhóm SV lớp MMTT2015 - UIT

15520464 - Nguyễn Văn Lương, 15520326 - Phạm Thị Diệu Huyền, 15520209 - Võ Thị Thu Hiền, 15520658 - Trịnh Duy Phước, 15520016 - Dư Công Hoàng Anh.

Tham khảo: The Evolution of Mobile Technologies: 1G to 2G to 3G to 4G LTE

Đóng góp bởi: MMTT2015
03/05/2018

Thực hiện bởi nhóm SV lớp MMTT2015 - UIT.

15520036 - Hoàng Thái Bảo, 15520041 - Nguyễn Văn Bảo, 15520411 - Thái Bảo Duy Lâm, 15520539 - Hồ Xuân Nghĩa, 15520640 - Lưu Gia Phúc

Tham khảo: From GSM to LTE-advanced - an introduction to mobile networks and mobile broadband

Đóng góp bởi: MMTT2015

Sách tham khảo

03/05/2018
Đóng góp bởi: MMTT2015
03/05/2018
Đóng góp bởi: MMTT2015
03/05/2018
Đóng góp bởi: MMTT2015
03/05/2018
Đóng góp bởi: MMTT2015
03/05/2018
Đóng góp bởi: MMTT2015
Error
Whoops, looks like something went wrong.